[NAME]
ALL.dao.concurrent.async-class

[TITLE]
异步类

[DESCRIPTION]

异步类是一种特殊的类,当这种异步类的对象调用一个方法时, 这个调用将被自动地当作异步调用处理
,并创建轻任务返回未来值。 这种轻任务将被存在一个队列里,并按它们存入队列的顺序执行。

因此,这种异步对象在行为上很类似 actor model 里的actor。因为这里调用这种对象的方法就跟给act
or发消息一样, 而调用参数即是消息内容。 对于每个异步对象,轻任务将按存入队列的顺序执行, 这基
本等同actor按消息将收顺序处理消息。

异步类的定义由在普通类的定义里的类名后加异步模式标志!!组成。 这里是个简单的例子: 
   
  1 class Account !!
  2 {
  3   private
  4 
  5   var balance = 0
  6 
  7   public
  8 
  9   routine Account( init = 0 ){
 10     balance = init
 11   }
 12   routine Withdraw( amount: int ) => enum<false,true>
 13   {
 14     if ( balance < amount ) return $false
 15     balance -= amount
 16     return $true
 17   }
 18   routine Deposit( amount: int ) => int
 19   {
 20     balance += amount
 21     return balance
 22   }
 23   routine Balance() => int
 24   {
 25     return balance
 26   }
 27 }
 28 
 29 var acount1 = Account( 100 )
 30 var acount2 = Account( 100 )
 31 
 32 var future1 = acount1.Withdraw( 10 )
 33 if( future1.value() == $true ){
 34   var future2 = acount2.Deposit( 10 )
 35 }
 36 
 37 var future3 = acount1.Deposit( 20 )
 38 
 39 io.writeln( 'Balance in account1:', acount1.Balance().value() )
 40 io.writeln( 'Balance in account2:', acount2.Balance().value() )