[NAME]
ALL.dao.class.mixin

[TITLE]
组件类

[DESCRIPTION]

新类的定义也可包含其它类,这些类将作为组件融入(嵌入)到新类中。 在类定义里,组件类可放在括号
里列在新类名后面。 只有没有基类的类才可用作组件类。
   
  1 class Base
  2 {
  3   var value = 456
  4   routine Meth2(){ io.writeln( self, value ) }
  5 }
  6 
  7 class Mixin ( Base )
  8 {
  9   var index = 123
 10 
 11   routine Meth(){ io.writeln( self, index, value ) }
 12   routine Meth2( a : string ){ io.writeln( self, index, value, a ) }
 13 }
 14 
 15 #
 16 # The "Base" class will be presented only once in "Klass":
 17 #
 18 class Klass ( Base, Mixin )
 19 {
 20   var index = 123456
 21   routine Meth2( a : int ){ io.writeln( self, index, value, a ) }
 22 }
 23 
 24 var k = Klass()
 25 
 26 io.writeln( k.index )
 27 
 28 k.Meth()
 29 k.Meth2()
 30 k.Meth2( 'abc' )
 31 k.Meth2( 789 )